Ostatnie opady śniegu poruszyły coroczną lawinę pytań na temat odśnieżania miasta. Przypominamy zatem, że nie wszystkie z żagańskich dróg są “miejskie”:

  • ulica Żarska do ronda oraz obwodnica to drogi krajowe, 
  • Armii Krajowej, Kożuchowska, Lotników Alianckich, Plac Kilińskiego, Plac Wolności, Jana Pawła II, Przyjaciół Żołnierza to ulice wojewódzkie,
  • 14 to ulice powiatowe (Bolesławiecka, Lubuska, Chrobrego, Dworcowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, Nocznickiego, Obwodowa, Piastowska, Śląska, Żelazna, Żółkiewskiego).

W odniesieniu do zgłaszanych przez Państwa uwag przypominamy, że za utrzymanie i bezpieczeństwo w pasie drogowym odpowiada zarządca. Zauważone problemy prosimy zgłaszać zatem odpowiednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Starosty Żagańskiego. W przypadku ulic miejskich do MPOiRD pod numerem 535 881 803.

Zgodnie z obowiązującą umową w ciągu 5 godzin po zakończeniu opadów oraz w trakcie intensywnych opadów operator zobowiązany jest do odśnieżania ulic. Prace te prowadzone są wówczas całodobowo i obejmują drogi, przystanki autobusowe, parkingi, place gminne, chodniki, alejki oraz schody terenowe na całej ich długości i szerokości oraz rejony przejść dla pieszych. W tym okresie prowadzone jest odśnieżanie oraz całodobowe “zwalczanie śliskości” (gołoledzi, lodowicy, błota pośniegowego) powyższych terenów miejskich. Sezon zimowy, zgodnie z zapisami umowy o zimowym utrzymaniu dróg, trwa od 1 stycznia do 15 kwietnia oraz od 1 listopada do końca roku, natomiast pierwsze działania następują w dniu wystąpienia pierwszych opadów śniegu.

Równocześnie przypominamy, iż właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wskazuje, że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników znajdujących się bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Do właściciela nie należy sprzątanie przystanków autobusowych lub torowisk, jeżeli przylegają one do nieruchomości oraz chodników oddzielonych od granicy nieruchomości pasem zieleni. Kto nie wykonuje powyższych obowiązków wynikających z ustawy podlega karze grzywny do 500 złotych. W Żaganiu kontrole w tym zakresie prowadzi m.in. Straż Miejska, która w tym sezonie (na przełomie stycznia i lutego) upomniała 9 osób. Strażnicy podkreślają, iż każdy z pouczonych posprzątał zaśnieżone chodniki, a sytuacja na terenie Żagania uległa znacznej poprawie. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń, które niesie ze sobą śliska powierzchnia i sprząta przylegające do posesji chodniki.