22 lutego 2019 roku odbyła się piąta sesja Rady Miasta Żagań, w której wzięło udział 20 radnych, zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele miejskich spółek oraz instytucji kultury. W trakcie dzisiejszych obrad podjęto 3 uchwały, głównie w zakresie zmian budżetowych gminy.

Na początku obrad radni zapoznali się z przedłożoną informacją na temat realizacji w roku ubiegłym stypendiów o charakterze socjalnym oraz informacją na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Następnie przyjęli zmiany w uchwale budżetowej, zwiększając o 140 tysięcy plan wydatków w zakresie inwestycji drogowych, o kwotę 70.317,00 złotych natomiast plan wydatków na zadanie pod nazwą „Utworzenie Żagańsko–Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. Wymieniona kwota jest niezbędna na zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty, polegające na wzmocnieniu podłoża drogi. Dodatkowo kwotę 92 tysięcy złotych zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej remontu murów obronnych na terenie miasta. W 2017 roku podpisano umowę z projektantem na to zadanie, jednak wykonawca prac dokumentacyjnych nie wywiązał się z postanowień umowy. W 2018 roku od umowy odstąpiono, obciążając projektanta karami umownymi. W tej sytuacji zadanie ponownie należy ująć w budżecie miasta.    

W trakcie dzisiejszej sesji radni podjęli również uchwałę zmieniającą zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, ujednolicające kolorystykę pojemników na odpady segregowane oraz wprowadzające obowiązek dbania o tereny wokół gniazd i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez użytkowników pojemników.

Na zakończenie obrad poruszono kwestie podniesienia wynagrodzeń w miejskim żłobku. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza poinformował, że w środę (20 lutego) odbyło się spotkanie z dyrektorami miejskich placówek oświatowych w tej sprawie. Wspólnie z burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem zapowiedziano w jego trakcie, iż wszystkim pracownikom niepedagogicznym i obsługi podniesione zostaną wynagrodzenia. Dotychczas przez lata dodatki stażowe doliczane były do podstawy wynagrodzenia, co w opinii obu burmistrzów jest nieetyczne. Równocześnie podjęto decyzję o wypłacie wyrównania z tego tytułu od 1 stycznia 2019 roku.

Na zakończenie obrad radna Małgorzata Klorek podziękowała osobom zaangażowanym w 27 finał WOŚP, wręczając każdej z nich pamiątkowy dyplom.

Przebieg obrad można zobaczyć na nagraniu – V sesja Rady Miasta Żagań z 22 lutego 2019 roku