Informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego realizowany jest projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE. W jego ramach wsparciem zostaną objęte 64 osoby młode (38K/26M) bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkująca województwo lubuskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

W ramach projektu możliwe są następujące formy wsparcia:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 uczestników,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe,
  • szkolenia komputerowe,
  • płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 61 uczestników.

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu. Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 699 670 277 lub na stronie internetowej.