22 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Żagań Andrzeja Katarzyńca z przewodniczącym Rady Miasta Żagań Panem Adamem Matwijowem oraz przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej Panem Wiesławem Bochenkiem i Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Panem Henrykiem Sienkiewiczem, które dotyczyło budowy hal sportowych przy publicznych szkołach podstawowych nr 3 i nr 4 w Żaganiu.

W jego trakcie omówiono kondycję finansową gminy, realizowane projekty inwestycyjne oraz planowane do realizacji zadania. Skupiono się na potrzebach oświaty. Od dyrektorów szkół i przedszkoli zebrano informacje dotyczące potrzeb remontowych. Z otrzymanych dokumentów wyraźnie wynika, iż potrzeb jest niezwykle dużo, począwszy od napraw dachów, po realizację nakazów takich służb, jak straż pożarna i sanepid. Za priorytetowe uznano podjęcie działań w tym zakresie.

Szczegółowo przeanalizowano program „Sportowa Polska”, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków na budowę hal sportowych. Niestety w programie tym Żagań ma szansę pozyskać środki w wysokości tylko do 33% środków kwalifikowalnych. Oznacza to, że z własnych środków na każdą z hal należy przeznaczyć około 70% wartości inwestycji. Zakładając cenę około 4 milionów złotych na budowę każdego z obiektów (łącznie 8 milionów), nawet po uzyskaniu dofinansowania, koszt własny budowy obu obiektów wyniósłby dla samorządu około 5,5 miliona złotych. Program dający możliwość pozyskania dofinansowania na poziomie zaledwie do 33% nie jest programem korzystnym pod względem finansowym.

Po wszechstronnym zbadaniu sprawy Burmistrz Miasta Żagań wraz z Przewodniczącym Rady Miasta oraz Przewodniczącymi Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Budżetu i Finansów podjęli decyzję o odstąpieniu w bieżącym roku od aplikowania o wskazane wyżej środki. Jednocześnie podkreślono, iż nie odstępuje się od budowy hal, jednak niezbędne jest pozyskanie środków z korzystnego pod względem finansowym programu. W tym zakresie na bieżąco będą analizowane programy rządowe i europejskie.