Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”, adresowanego do organizacji pozarządowych. Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Cele strategiczne:

a) wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;

b) wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.

Nabór wniosków do programu trwa do 30 kwietnia 2019 r. przy czym:

  • wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu Witkac.pl będą przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,
  • podpisane papierowe potwierdzenia złożenia wniosku mogą być wysyłane do końca dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla nadawczego).

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.