17 kwietnia 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił do Urzędu Miasta Żagań przedstawicieli mediów, aby poinformować o zakończonym odbiorze inwestycji wykonanej w ramach projektu Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Umowa o dofinansowanie podpisana została 29 grudnia 2016 roku, a cały projekt oszacowano wówczas na kwotę 20 250 759,83 złotych. Blisko 10 milionów kosztowało ostatecznie uzbrojenie żagańskiej strefy, chociaż szacunkowe wartości wskazywały na wyższe koszty realizacji tak ogromnej inwestycji. W ramach pozyskanych przez gminę środków Żagań może liczyć na zwrot 85% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania była firma Tandem Sp. z o.o. Zadanie prowadzono w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował współpracownikom, naczelnikom wydziałów merytorycznych za zaangażowanie przy prowadzeniu tej ogromnej inwestycji – Pani Magdalenie Augustyniak oraz Wydziałowi Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi za “wyłuskanie” projektu i  pozyskanie środków, Małgorzacie Majcher oraz pracownikom Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego za techniczną realizację zadania. Szczególne podziękowania skierowane zostały do Pani Małgorzaty Sadowskiej, która prowadziła bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi oraz rozliczenie inwestycji w okresie jej realizacji.

Obecny na spotkaniu z mediami Roman Ciszewski, Naczelnik WGN poinformował, iż w tej chwili przygotowywane są do przetargu dwie działki o powierzchni blisko 48 arów każda. Cena wywoławcza metra wynosi prawie 44 złote brutto. Niebawem szykowane będą kolejne działki. Obecnie czekamy na ewentualne sugestie dotyczące potrzeb inwestorów w zakresie parametrów działek. Największa z możliwych do wyznaczenia parcel może mieć wielkość 2,5 hektara. Wielkości te wynikają z przystosowania naszej strefy na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki wynosi do 70% jej powierzchni.

Skarbnik Teresa Łapczyńska przypomniała o możliwościach otrzymania ulg podatkowych dla osób podejmujących nowe inwestycje w Żaganiu. Gmina dysponuje dwoma rozwiązaniami w tym zakresie – treści obu uchwał regulujących warunki otrzymania ulg publikujemy poniżej. Jedna z możliwości skierowana jest do podmiotów rozpoczynających swoją działalność w gminie, druga upoważnia do otrzymania ulg z tytułu stworzenia nowych miejsc pracy.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił inwestorów do Żagania oraz zadeklarował pomoc urzędu oraz własną we wszelkich kwestiach dotyczących planowanych inwestycji, które pozostają w gestii samorządu.

Strefa przemysłowa przy ulicy Asnyka w liczbach:

Wartość zadania: całość 10 085 507 zł brutto (w tym: wartość podstawowa  9 520 316,08 zł, roboty dodatkowe: 447 816,22 zł, nadzór inwestorski: 117 375 zł).

Termin rozpoczęcia : 17.05.2017 roku

Powierzchnia strefy –  13,7 ha (12 ha terenów uzbrojonych, w tym 9 ha jeszcze dostępnych do prowadzenia inwestycji)

Powierzchnia komunikacji           –  16 000,00 m2

W zakresie drogowym – wykonanie systemu dróg obsługujących strefę oraz skomunikowanie ich z drogą publiczną DK NR 12e.

  • wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni dróg wewnętrznych ujętych w krawężniki betonowe
  • nawierzchnie z betonu wałowanego – 11436 m2
  • nawierzchnie asfaltowe – 4564 m2
  • dowiązanie dróg wewnętrznych do istniejącej jezdni drogi krajowej nr 12
  • w zakresie branży sanitarnej wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rury Ø 200mm PVC,PP SN8 – 470 mb
  • wykonanie sieci deszczowej Ø160- 310mb, Ø 200 – 16mb, Ø300- 330mb, Ø 400- 310mb, Ø 500 – 600mb, Ø 600- 460mb , tłoczna Pe 160- 330mb , łącznie ze zbiornikiem retencyjnym, żelbetowym z pośrednictwem separatorów i osadników wraz z przepompownią. Pojemność retencyjna zbiornika 660m3, pojemność całego zbiornika wraz z retencją kanałową wynosi 1 100 m3.
  • wykonanie sieci wodociągowej Ø 90- 28mb, Ø 160 PE SDR 11 PN16  – 2210 mb

W zakresie branży elektrycznej wykonanie oświetlenia strefy

  • obwód nr 1 – YAKY 4×35 mm2 o długości 1 162 m
  • obwód nr 2 – YAKY 4×35 mm2 o długości 1 085 m

Zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane (65 sztuk) o wysokości 8 m, oprawy LED na wysięgnikach. Przebudowano linię napowietrzną 20 kV L-802 na linie kablową 20 kV L-807. Wykonano kanalizację teletechniczno-telekomunikacyjną ze studniami kablowymi.

Uchwała nr XXVIII/95/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań

Uchwała nr XXVIII/94/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań