25 kwietnia 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Miasta Żagań, w trakcie której wybrano panią Kingę Drewicz na stanowisko Wieceprzewodniczącej. Ponieważ sprawozdania dotyczące działalności i sytuacji miejskich spółek oraz zakładów budżetowych przedstawione zostały na komisjach, radni nie wnosili dodatkowych pytań w tej materii. Wszystkie protokoły również przyjęto bez uwag.

W trakcie sesji podjęto sześć uchwał. Jedna z nich dotyczyła uregulowania tygodniowej ilości godzin do wypracowania dla nauczycieli grup łączonych w miejskich przedszkolach. Uzależniono liczbę przepracowanych przez nauczyciela godzin od procentu dzieci 6-letnich w grupie. Radni przyjęli również złożoną przez dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich propozycję składu Rady Muzeum, powołując jej skład uchwałą. Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych należących do gminy oraz na zastosowanie innej stopy procentowej od niespłaconej części za lokal niemieszkalny. Ponadto zdecydowano, iż 20 tysięcy złotych, które pozostaną w budżecie miasta w związku z tańszym wykonaniem inwestycji przebudowy ulicy Lubuskiej przez Powiat Żagański, przeznaczone zostanie na inne zadanie. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na budowę parkingu przy żagańskim szpitalu.

W ramach wniosków radna Małgorzata Klorek prosiła o zwiększenie ilości kamer w miejskim systemie monitoringu oraz zapewnienie weekendowej obsługi monitoringu. Jak zapewniał p.o. komendanta Straży Miejskiej Roman Kuczak, każdego roku system ten powiększany jest w oparciu o posiadane środki o dwie, trzy kamery.

Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza zachęcił wszystkich zebranych do głosowania na naszą szkołę w ramach projektu “Podwórko NIVEA”. Dzięki naszym głosom jest możliwość zdobycia placu edukacyjnego dla dzieci.