Rada Nadzorcza Pałacu Książęcego Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu 

I. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe menadżerskie lub ekonomiczne;

2) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego, innych podmiotach gospodarczych lub prowadzenie działalności gospodarczej;

3) korzystanie z pełni praw publicznych;

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w spółce, której dotyczy postępowanie;

6) wykazuje się znajomością zagadnień zarządczych, ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, jak również przepisów i wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, a w szczególności posiada znajomość zasad funkcjonowania, organizacji i zarządzania obiektami rekreacyjno-sportowymi, w tym obowiązujących rozwiązań normatywno – prawnych regulujących obszar tej branży;

7) niekaralność;

8) zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny i analityczny, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, odporność na stres;

Cała treść ogłoszenia dostępna jest na stronie spółki – tuatj