Burmistrz Miasta Żagań informuje, że Wydział Świadczeń Społecznych mieszczący się w Pałacu Książęcym w pokoju nr 114 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Żagania, znajdujący się     w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę.

Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających celowość wydatków.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.zagan.pl lub osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych pok. nr 114. Termin przyjmowania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów upływa 16 września 2019 r.  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych wnioski mogą składać w terminie do 15 października 2019r. 

Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udzielają  pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym pok. nr  114, tel. 68 477 10 80.