27 września 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Miasta Żagań, w której udział wzięło 20 radnych. Minutą ciszy uczczono pamięć wieloletniego dyrektora PSP nr 1 w Żaganiu, Pana Piotra Stolarza. Następnie przewodniczący komisji przedstawili sprawozdania z działalności podjętej przez prowadzone przez siebie zespoły w okresie między sesjami. Informacje z podejmowanych w tym czasie działań przedstawił przewodniczący rady oraz burmistrz.

Skarbnik Teresa Łapczyńska odczytała następnie uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze opiniującą pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za pierwsze półrocze 2019 roku.

W trakcie XI sesji radni wybrali 6 ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu (do IV Wydziału Pracy oraz III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Decyzją rady zwiększono następnie stawkę żywieniową w żagańskim żłobku (z 5,50 do 6 złotych dziennie), wprowadzono niezbędne zmiany w miejskim planie gospodarki niskoemisyjnej oraz zmieniono zasady ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz opłat za reklamy na miejskich gruntach i budynkach. W wyniku podjętej uchwały decyzję o wysokości owych stawek podejmował będzie Burmistrz Miasta Żagań, co znacznie uprości zawieranie umów w tym zakresie z zainteresowanymi podmiotami.

Materiał z XI sesji Rady Miasta Żagań:

część pierwsza

część druga

część trzecia