Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wspierane są jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

2.Priorytet Aktywne społeczeństwo;

3.Priorytet Aktywni obywatele;

4.Priorytet Silne organizacje pozarządowe.

Wysokość wnioskowanej dotacji:od 20 tys. zł do 120tys. zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.