Trwają prace remontowe związane z elementami zewnętrznymi Pałacu Książęcego – remont kominów oraz naprawa elewacji. Działania podejmowane są w ramach projektu pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu to 3 705 453,81 PLN, a kwota dofinansowania to 3 098 635,70 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie przemurowania kominów grożących zawaleniem wraz z odtworzeniem dekoracji tynkarskiej na ich powierzchniach i scaleniem kolorystycznym z pozostałymi wykonanymi już kominami. Kolejnym etapem będzie naprawa elewacji – poddanie ich pracom konserwatorsko-restauratorskim tj. dezynfekcja biobójcza fragmentów elewacji, strukturalne wzmocnienie osłabionych i zdezintegrowanych partii tynków i dekoracji sztukatorskich, podklejenie i umocowanie odspojonych i popękanych fragmentów detali sztukatorskich oraz uzupełnienie i rekonstrukcja rzeźbiarska zniszczonych elementów detalu architektonicznego. Na koniec całość zostanie scalona kolorystycznie. Wszystkim tym pracom będą towarzyszyć badania konserwatorskie wystroju elewacji. Następnie zostaną zamontowane kosze zlewowe i nowe rury spustowe, co zabezpieczy obiekt przed destrukcyjnym działaniem wilgoci.

Dodatkowo przeprowadzone będą roboty budowlane w zakresie zachowania czy też odtworzenia dziedzictwa kulturowego architektury parkowej. Główne działania to rozebranie istniejących elementów fontann, zabezpieczenie i konserwacja zachowanych elementów, które zostaną poddane konserwacji, wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych fontann, w tym zrekonstruowanego zespołu figur, mis i waz według programu prac konserwatorskich, uporządkowanie i remont otoczenia wokół.

Kolejnym ważnym elementem projektu, z punktu widzenia tworzenia innowacyjnego produktu kulturalno-turystycznego, o jakim mowa w naszym wniosku, jest opracowanie i zakup nowoczesnych aplikacji i wyposażenia TIK, m.in. zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji – kodów kreskowych pozwalających na zapisanie dużej ilości danych służących przekazywaniu informacji, zakup przewodników multimedialnych – palmtopów, udostępnionych do bezpłatnego wypożyczenia na z wgranym wirtualnym spacerem i grą panoramiczną.

Kominy i elewację wykonuje firma ARS LONGA Sp.j. J.D.M. Mazur Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych z Krakowa.