Informujemy, że XV sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 30 grudnia 2019 r.oku o godz. 11:30 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego.

 W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

  1. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
  2. w sprawie przystąpienia Gminy Żagań o statusie miejskim do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2019/2020.
  4. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2020.
  5. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta.
  6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
  7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
  8. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żagania.

Równocześnie informujemy, że posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Żagań odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali Konferencyjnej Pałacu Książęcego.