Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.                                                                                 Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające  dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. osoby z wykształceniem co najmniej średnim posiadające minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.                                                                                                                                                                                                                               Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
 1. a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. c) komunikatywność, empatia, życzliwość,
 4. d)dyspozycyjność.                                                                                                                                                                                                                                             Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowane pisemne oświadczenia oraz:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
 • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochron danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest moja zgoda”.

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia –  umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2019-2020

 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana będzie w okresie od stycznia do grudnia  2020 roku,
 • praca na terenie Żagań (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 7.00-22.00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.                                                                                                                                    Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; asystowaniu w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów); towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków; podtrzymywaniu uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowaniu jej do współpracy z członkami rodziny); wspomaganiu kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).                                                                                                                                                                                                                                                     Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3, pok.  nr 19 w terminie do 10.01.2020r.
  w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym z napisem:

Konkurs ofert na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest  15.01.2020 r.

Więcej na stronie OPS w Żaganiu