14 stycznia 2020 roku na zaproszenie przewodniczącego rady, Adama Matwijowa, odbyło się spotkanie radnych z przedstawicielami urzędu na temat statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Do przedłożonego w grudniu projektu radni wnieśli uwagi w trakcie posiedzenia połączonych komisji. Aby uwzględnić zgłaszane wówczas postulaty zdecydowano, iż projekt uchwały zostanie zdjęty z porządku obrad, a przedstawione propozycje zostaną przedyskutowane. Do rozmowy nad zmianami przystąpiło pięciu radnych – Ireneusz Szaniawski, Małgorzata Klorek, Piotr Łoś, Jakub Witek oraz Andrzej Chodań. Zasady funkcjonowania tego organu doradczego przedstawiła zebranym mecenas Maria Wrońska. W spotkaniu wziął udział również zastępca burmistrza Sebastian Kulesza oraz sekretarz miasta Anita Staszkowian.

W trakcie spotkania rozmawiano nad propozycjami przedłożonymi przez Piotra Łosia i Grzegorza Kuźniara. Zmiany zaproponowane przez pierwszego z radnych przyjęto bez zastrzeżeń. Dotyczyły one m.in. zmian w wyborach przeprowadzanych w szkołach, doprecyzowania sposobu powołania kolejnego z członków rady w sytuacji, gdy osoba wybrana zrzecze się mandatu, wprowadzenie dwóch wiceprzewodniczących, doprecyzowania liczby radnych potrzebnych do quorum. Propozycję drugiego z radnych przyjęto częściowo. Nie uwzględniono zróżnicowania w ilości mandatów dla każdej ze szkół, zaproponowanego nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Radzie Miasta przez radę miejską (ustalono, iż z ramienia rady wyznaczony zostanie opiekun, z urzędu koordynator). Inicjatywę uchwałodawczą przyznano grupie 5 radnych lub prezydium.

Przedyskutowane w trakcie spotkania uwagi wprowadzone zostaną do statutu, który wraz z uchwałą przedłożony zostanie radzie na najbliższej sesji.