10 lutego 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zatwierdził rozstrzygniecie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na “Przebudowę ulicy Środkowej w Żaganiu”. W  postępowaniu oferty złożyło aż ośmiu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DUBIEL” Władysław Dubiel, ul. Parkowa 2b ze Szprotawy. Wykonawca zaproponował, że przebuduje ulicę Środkową za cenę 789 994,90 złotych, udzielając 60-miesięcznej gwarancji na wykonanie tej inwestycji. Inne ceny w ofertach kształtowały się od 824 560,70 złotych do 1 198 020,00 zł. Zamawiający zabezpieczył w budżecie kwotę  791 780 zł  na realizację przedmiotowego zadania.

W miejscu planowanej przebudowy ul. Środkowej aktualnie znajdują się drogi szutrowe częściowo utwardzone tłuczniem, drogi bitumiczne oraz drogi z płyt ażurowych. Wzdłuż ul. Środkowej, po prawej stronie znajduje się istniejący ciąg pieszy z szarej kostki betonowej ze zjazdami do posesji.  Stan techniczny istniejącej nawierzchni jezdni określono jako zły, ze względu na liczne koleiny, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wód opadowych. Odwodnienie całego terenu odbywa się powierzchniowo do istniejących lokalnie wpustów deszczowych. Istniejący ciąg pieszy jest w stanie dobrym, niewymagającym wymiany (poza miejscami wskazanymi w dokumentacji projektowej w celu korekty promieni skrzyżowań).

W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane:

– roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe,

– przebudowa jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,

– regulacja urządzeń obcych,

– wymiana istniejących i montaż nowych wpustów deszczowych,

– regulacja wysokościowa oraz humusowanie terenu wokół inwestycji.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować inwestycję  do 30 czerwca 2020 roku.