Komunikat

Informujemy, że 22 lipca 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się sprawa ze skargi Tomasza Szewczyka na zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu. W opinii sądu przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego wskazane w decyzji nie są „szczególnie uzasadnione”. Zapis taki znajduje się w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, w artykule 66, ustęp 1, punkt 2. Przepis ten mówi, iż organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole w przypadkach „szczególnie uzasadnionych”, po zaciągnięciu opinii kuratora oświaty (co miało miejsce w tej sprawie – opinia kuratora była POZYTYWNA), może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Magistrat wystąpił o uzasadnienie wyroku, aby wnieść odwołanie do sądu drugiej instancji. Wbrew pojawiającym się doniesieniom medialnym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny i nie ma podstaw prawnych do powrotu pana Tomasza Szewczyka na stanowisko dyrektora. Konkurs na dyrektora PSP 5 w Żaganiu przeprowadzono zgodnie z prawem, a stanowisko dyrektora placówki pełni pani Bogumiła Kowalik.