Wkraczamy w kolejny miesiąc pracy. Rozpoczynając kolejne z zadań, m.in. projekty wskazane przez Państwa w ramach budżetu obywatelskiego, informujemy o postępie rozpoczętych już prac oraz o zakończonych inwestycjach.

Trzy trwające projekty drogowe zakończone zostaną później niż pierwotnie planowano z uwagi na pandemię, która zatrzymała wszystkie miejskie inwestycje. Żaden z wykonawców nie chciał wówczas prowadzić prac. Dlatego przebudowa ulicy Żarskiej oraz sięgacza do ulicy Kościuszki potrwa do 15 września. W ramach inwestycji, na którą pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy, chodniki, ścieżka rowerowa, wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa oraz uporządkowana zieleń. Łączna wartość zadania to 2.758.708,00 zł. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 1.655.225,00 zł.

Trwa również przebudowa ulicy Ratuszowej. Tę jedną z najniebezpieczniejszych żagańskich ulic również gruntownie remontujemy dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym. Wymieniamy nawierzchnię wraz z podbudową, chodniki, wypusty deszczowe, regulujemy studnie kanalizacyjne i teletechniczne. Budowa kanalizacji deszczowej jest już zakończona. Niezależnie ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu przeprowadził wymianę rur w rejonie ulicy Ratuszowej, wykorzystując fakt prowadzenia robót w jej obrębie. Łączna wartość zadania to 1.146.744,07 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 648.928,00 zł. Równocześnie jutro złożone zostaną wnioski o dofinansowanie przebudowy ulicy Jarzębinowej i Klonowej z puli środków FDS.

Trzecią z przebudowywanych ulic jest Środkowa. Prace w tym rejonie zakończone zostaną za miesiąc. Po wielu latach starań mieszkańców, powstaje utwardzona droga. Łączna wartość zadania wynosi 804.214,80 zł. Wykonawca wykonał już nawierzchnię dwóch sięgaczy, regulację urządzeń, wymianę starych wypustów deszczowych na nowe. Dobiegają końca prace na drodze głównej – układanie krawężników, obrzeży, chodników, wjazdów do posesji oraz ostatniego odcinka drogi.

Trwa modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu – fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie. Ponieważ wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy na wykonawstwo oraz nie było postępu prac, odstąpiliśmy od umowy. Ogłoszone zostanie nowe postępowanie przetargowe. Wartość zadania wynosi łącznie 1.267.00,00 z.

W roku 2020 na modernizację oświetlenia drogowego zostanie przeznaczone prawie 200.000 złotych. W najbliższym czasie zostanie zakończona modernizacja oświetlenia drogowego ulicy Skarbowej (15 słupów i opraw, kabel zasilający), koszt zadania to 21.217 zł. W bieżącym roku zostało już zmodernizowane oświetlenie ulicy Keplera (15 opraw LED) za kwotę 18.388 zł, Brackiej i Długiej (9 opraw Led i słupów) za kwotę 39.901 zł. Do końca przyszłego tygodnia zostanie zmodernizowane oświetlenie ulicy Sportowej (15 opraw Led i słupów) za kwotę 18.450 zł, natomiast w sierpniu ul. Bema ( 34 opraw LED i słupów) za kwotę 40.491 zł. Przy modernizacji oświetlenia ulic Sportowej i Bema miasto pokrywa koszty opraw Led, natomiast koszty wymiany słupów pokrywa Enea. Ponadto do końca roku zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia drogowego parkingu przy ul. Jana II Sobieskiego ( 8 opraw LED, słupów oraz kabel zasilający) za kwotę 51.660 zł. Zmodernizowano oświetlenie ulicy Libelta przy ogrodzeniu Pałacu Książęcego. Zamontowano 5 nowoczesnych opraw LED ze środków gminy, natomiast nowe słupy zostały sfinansowane ze środków Enea. Koszt zadania to kwota 7.072 złotych.

Jakie zadania zakończyliśmy?

Od kwietnia można spacerować po równej kostce chodnikowej i korzystać z nowych zjazdów przy ulicy Bema. Wykonana został również regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studzienek telefonicznych na jednym z odcinków drogi. Łączna wartość zadania: 89.811,72 złotych. W ramach budżetu obywatelskiego rejon ten wzbogacił się również o 6 nowych miejsc postojowych (54 615,86 zł).

Jak zapewne Państwo zauważyli zniknęło rusztowanie wokół Pałacu Książęcego. Przemurowano kominy grożące zawaleniem, odtwarzając dekoracje tynkarskie na ich powierzchniach i scalając kolorystykę nowych elementów z pozostałymi wykonanymi już kominami. Poddano konserwacji elementy elewacji – przeprowadzono dezynfekcję biobójczą fragmentów elewacji, strukturalne wzmocnienie osłabionych i zdezintegrowanych partii tynków  i dekoracji sztukatorskich, uzupełniono i zrekonstruowano rzeźbiarsko zniszczone elementy detalu architektonicznego. Prace zostały zakończone i odebrane 18 czerwca 2020 r.  Wartość zadania wynosiła łącznie 1.497.448,00 zł. Prace te wykonano w ramach projektu Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu to 3 705 453,81 PLN, a kwota dofinansowania to 3 098 635,70 zł.

Zakończyliśmy również realizację Kompleksowego Programu Komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, którego wartość wyniosła 4 464.612,06 złotych! Zadanie to realizowaliśmy w partnerstwie z Gminą Żary o statusie miejskim, oraz gminami wiejskimi Żagań i Żary. W ramach pozyskanych środków zaprojektowano mapę nowych wiat i stojaków rowerowych, dostarczono te elementy i zamontowano. Wykonano system informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. 29 kwietnia 2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji. W trakcie spotkania stwierdzono, że zadanie zostało wykonane z wadami. Wobec powyższego Wykonawca został wezwany do ich usunięcia. 15 lipca 2020 r. zadanie zostało ostatecznie odebrane.

Jakie zadania rozpoczynamy?

Przygotowujemy się do uporządkowania terenu przy ul. Jana II Sobieskiego. W ramach inwestycji rozebrana zostanie dotychczasowa nawierzchnia, położona nowa z żelbetowych płyt ażurowych, ułożone zostaną nowe krawężniki betonowe, zlikwidowane uszkodzone lampy. Obecnie trwają negocjacje z Enea Oświetlenie w sprawie wymiany słupów oświetleniowych. Po zakończeniu uzgodnień z Lubuskim Konserwatorem Zabytków rozpoczną się prace.

W następnym tygodniu rozpoczną się prace w ramach kolejnego ze zgłoszonych w budżecie obywatelskim projektów – uporządkowania terenu w obrębie ul. Słowackiego i ul. Keplera. Po trwających pięć miesięcy uzgodnieniach z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uzgodniono dokumentację i ustalono, że w trackie prac ziemnych niezbędne będzie wykonanie badań archeologicznych.

Kolejne z zadań budżetu obywatelskiego -odbudowa pomnika – Krzyża wotywnego Księżnej Doroty Talleyrand jest w fazie badań archeologicznych terenu. Ich zakończenie umożliwi złożenie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  pozwolenia na prowadzenie prac. Termin opracowania dokumentacji projektowej został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2020r.

Został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy strefy aktywności i relaksu przy PSP 3 w Żaganiu. 27 lipca ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania również zgłoszonego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.