Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (BUDOWA) – w formule Zaprojektuj i wybuduj realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na rok 2020” zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną brutto 380 070,00 zł znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie