Żagań

Informujemy, że 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 odbędzie się  XXII sesja Rady Miasta Żagań w formie zdalnej.

              

                                                                                                              Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XXI sesji  Rady Miasta Żagań z dnia 26.06.2020 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami  Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań  z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Informacja dotycząca : Przygotowania szkół i przedszkoli  do roku szkolnego 2020/2021.
  8. Informacje z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2020 r.
  9. Sprawozdanie z działalności Areny Żagań.

Uchwały:                                                                                                                                                                             – zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,


– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2020 – 2030,

– w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,

– w sprawie: zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

– zmieniająca uchwałę Nr XIX/22/2020 Rady Miasta Żagań w sprawie zwolnień od opłaty targowej na terenie miasta Żagań,

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Żagań o statusie miejskim do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

– w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

– w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,

– w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie  Gminy Żagań o statusie miejskim,

– zmieniająca Uchwałę Nr XIV/103/2019 Rady Miasta Żagań w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2020 rok,

– w sprawie:  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2020,

– w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,

– w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu,

– w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu.