Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób w wieku 18-29 lat do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”. Jego celem jest wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie województwa lubuskiego w wieku 18 –29 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

W ramach projektu możliwe jest uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł. Oferowane jest również wsparcie pomostowe wynoszące 1475,00 zł na miesiąc (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy) oraz szkolenie obejmujące swym zakresem tematykę związaną z zakładaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. sporządzenie biznesplanu i jego realizację, księgowość czy źródła finansowania działalności gospodarczej).

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022 r. w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rekrutacja prowadzona jest przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego i potrwa do 15 lutego 2021 r. Formularze rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie WZDZ Gorzów Wlkp.