Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Żagań zawiadamia o przyjęciu dokumentu – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienia udziału społeczeństwa.

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 grudnia 2020r. uchwałą nr XXIV/70/2020 Rada Miasta Żagań przyjęła dokument Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta Żagań pok. nr 26, adres: Plac Słowiański 17, 68 -100 Żagań, w godzinach pracy Urzędu.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Żagań, pozyskiwanych od osoby, której dane dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, można uzyskać na stronie: https://bip.zagan.pl/381/Ochrona_Danych_Osobowych/