Burmistrz Miasta Żagań informuje, że najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- tzw. „dopłata do czynszu”. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednakże nie więcej niż 1500 zł.  Warunkiem ubiegania się o w/w pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego (obecnie dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – kryterium wynosi 2100 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 1500 zł na osobę) i metrażowego, od którego uzależnione jest przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ponadto należy wykazać, że:

  • w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy był o co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągniętego w 2019 roku.
  • wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
  • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej powiększony dodatek.

Dopłata do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego. O dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu można ubiegać się do 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu trzeba dodatkowo dołączyć:

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na członka gospodarstwa domowego,
  • oświadczenie o spełnianiu ustawowych warunków (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu.

Jednocześnie przypominamy o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Świadczeń Społecznych w Żaganiu, ŻPK ul. Szprotawska 4, pokój 114 w godzinach od 9:00 do 12:00  lub pod numerem telefonu: 68 477 10 80.

Oświadczenie