22 stycznia 2021 roku miało miejsce historyczne wydarzenie – podpisano akt notarialny, na mocy którego Gmina Żagań o statusie miejskim przejęła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa grunt pod budowę cmentarza komunalnego w Żaganiu. W obecności notariusza, mediów oraz dyrektor generalnej KOWR, pani Małgorzaty Gośniowskiej-Koli, podpisano dokument, który daje możliwość rozpoczęcia strategicznej dla Żagania inwestycji. Zasoby miejskiego cmentarza komunalnego zapewniają miejsca grzebalne zaledwie na rok, maksymalnie dwa lata. Jak podkreślił na spotkaniu burmistrz Andrzej Katarzyniec, od początku swojej pracy dla Żagania pozyskanie gruntu na budowę nowej nekropolii było dla niego priorytetem. Po dwóch latach rozmów, starań i negocjacji udało się dzisiaj pozyskać działkę, która zaspokoi potrzeby gminy w zakresie pochówków na pół wieku – podsumował Andrzej Katarzyniec. – Jeszcze w tym roku zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji, wybudujemy zjazd z drogi publicznej na działkę oraz ogrodzimy teren. W kolejnym roku powstanie niezbędna infrastruktura cmentarna, czyli kaplica, budynek administracji cmentarza, utwardzone ciągi piesze, parking na 200 pojazdów oraz wykonane zostaną nasadzenia.

Burmistrz podziękował dyrekcji KOWR za zrozumienie potrzeb Żagania i nieodpłatne przekazanie 8 hektarów gruntów na tak ważny dla całego regionu cel. Gospodarz miasta przekazał również podziękowania Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi, który aktywnie uczestniczył w ciągu dwóch lat w staraniach żagańskiego samorządu o sfinalizowanie tego zadania.

Dyrektor oddziału KOWR w Gorzowie Wielkopolskim, pan Roman Jabłoński, pytany o wartość rynkową przekazanej dzisiaj działki oszacował, że wynosi ona około pół miliona złotych. Wartości materialnej nie można jednak w żaden sposób zestawiać z celem społecznym, jakiemu będzie służyć.

Po przeczytaniu w obecności zebranych treści aktu notarialnego podpisano dokument, na mocy którego Gmina Żagań o statusie miejskim stała się właścicielem działki o numerze 3960/4 z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował zebranym za pomoc miastu, jednocześnie wręczając rycinę Żagania dyrektor Małgorzacie Gośniowskiej-Koli i zapraszając do odwiedzania naszego miasta.

Poniżej przedstawiamy koncepcję zagospodarowania działki na potrzeby nowego cmentarza komunalnego w Żaganiu, którą zaprezentował zebranym Burmistrz Andrzej Katarzyniec.