Fundacja Lafarge po raz trzecie zaprasza do udziału w programie grantowym „Wspólnie dla regionu”, w ramach którego kwotą od 3 000 do 15 000 złotych dofinansowane zostaną najlepsze projekty!

Na co można dostać dofinansowanie?

Inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące jednego z poniższych obszarów:

  1. Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.
  2. Zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności.
  3. Profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.

Jednym z najważniejszych kryteriów oceny merytorycznej składanych wniosków jest odległość miejsca realizacji projektu od najbliższego zakładu któregokolwiek z Fundatorów Fundacji lub ich spółek powiązanych.

Kto może złożyć wniosek?   

  1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  2. Grupy nieformalne (w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i służby publicznej.
  3. Publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
  4. Placówki utworzone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Organizacja ubiegająca się o wsparcie w imieniu grupy nieformalnej musi zawrzeć pisemne porozumienie z przedstawicielami tej grupy.

Termin składania wniosków – 28 lutego 2021 roku

Więcej informacji na stronie Fundacji