Edukacja

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii do 11 kwietnia ograniczona została praca stacjonarna żłobków oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Miejski żłobek oraz miejskie przedszkola i odziały przedszkolne zapewniają opiekę dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Są to rodzice zatrudnieni w:

 • w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 • realizujący zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;
 • realizujący  zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 • wykonują działania ratownicze;
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach;
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wsparcie zapewnione jest dla rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony we wskazanym w przepisach podmiocie.