Informacja

Wojewoda Lubuski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową, związaną ze stanem epidemii oraz działań na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.

Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2021 roku przeznaczona jest kwota 150.000,00 zł. Termin składania ofert upływa 7 maja 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Pełne informacje na temat konkursu na stronie www.gov.pl