Drób

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną grypy ptaków (HPAI) Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących zasadach bioasekuracji obowiązujących hodowców drobiu. Należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zaleceń:

  • karmienie i pojenie drobiu musi odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • drób należy przetrzymywać na ogrodzonej przestrzeni, bez możliwości kontaktu z dzikim ptactwem;
  • zwierzęta muszą być odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
  • przechowywanie paszy, w tym zielonki, wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
  • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi zaleca się mycie rąk wodą z mydłem;
  • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
  • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym zaleca się, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.