Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 164/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 poz. 1597 ze zm.).

Wymagania, jakie powinna spełniać składana oferta, określa Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 164/2021. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17,68-100 Żagań, Punkt Informacji w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żaganiu” w terminie do dnia 22.07.2021 r. w godzinach pracy urzędu. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Żagań. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań nr 164/2021 z dnia 7 lipca 2021 r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żagań nr 164/2021 (Ogłoszenie o konkursie)

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych