Konsultacje z przedsiębiorcami

Zakończył się pierwszy, warsztatowy etap konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031, w ramach którego przeprowadzone zostały konsultacje głównie w formie spotkań/warsztatów. Podczas konsultacji z przedstawicielami różnych środowisk, organizacji i podmiotów poczyniono uzgodnienia w zakresie propozycji celów i kierunków działań. Tym samym, zgodnie z wytycznymi zawartymi  w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, publikujemy do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 uwzględniający przyjęte propozycje zmian wraz z diagnozą.

Dokumenty:

Diagnoza do Strategii Rozwoju Miasta Żagań

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Żagań

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Formularz konsultacji

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu