Komunikat

1 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie polegające na rozbiórce istniejącego budynku i budowie nowego, przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budynku 10- oddziałowego przedszkola w Żaganiu przy ulicy Żarskiej 16 na działce nr 1561/1 obręb 0001 Żagań, wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół niego, zgodnie z projektem budowlanym.

W ramach zadania do wykonania będzie miedzy innymi:
– rozbiórka istniejącego budynku przedszkola z pozostawieniem części kondygnacji podziemnej,
– budowa jednokondygnacyjnego budynku przedszkola wraz ze stolarką okienną i drzwiową, posadzkami, okładzinami i tynkami wewnętrznymi, robotami malarskimi i elewacją,
– wyposażenie nowego budynku przedszkola w meble, sprzęt i urządzenia,
– wycinka drzew i likwidacja istniejących utwardzeń, a także nasadzenia kompensacyjne,
– budowa dwóch placów zabaw wraz z montażem małej architektury,
– przebudowa i budowa nowego zjazdu, budowa drogi wewnętrznej, a także chodnika
i miejsc postojowych,
– budowa sieci wewnętrznych, tj. instalacje elektryczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, przyłącze wody zimnej, instalacja zimnej wody użytkowej, instalacja wody
hydrantowej, instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, instalacja wentylacji, przebudowa węzła cieplnego, instalacja centralnego ogrzewania i c.t., układ chłodzenia,
– budowa instalacji fotowoltaicznej,
– budowa instalacji teleinformatycznej z centralą telefoniczną, instalacji systemu monitoringu CCTV,
– przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,
– uzyskanie niezbędnych prawomocnych decyzji i pozwoleń umożliwiających oddanie obiektu do użytku.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, a także projektu zjazdu, projektu przebudowy zjazdu oraz projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych ENEA OPERATOR wraz z wszelkimi projektami wykonawczymi do projektów.

Prace budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z ww. dokumentacją, a także wszelkimi warunkami i opiniami gestorów sieci, które stanowią załącznik do SWZ, do pobrania ze strony, na której prowadzone jest postępowanie
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7a3778f3-26d8-44e5-95e5-d1ec735f490c oraz dodatkowo ze strony Urzędu Miasta https://bip.zagan.pl/zamowienia_publiczne/201/690/BUDOWA_I_WYPOSAZENIE_NOWEGO_BUDYNKU_PRZEDSZKOLA_W_ZAGANIU/

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000 zł.
Elektroniczne składanie ofert Zamawiający wyznaczył do 17 grudnia 2021 r. do godziny 10.00.

Sporządziła:
J.Chłostowska