Mobilna stacja pomiarów powietrza

5 stycznia 2022 roku rozpoczęliśmy pomiary zanieczyszczeń powietrza w Żaganiu. Dzięki współpracy magistratu z Regionalnym Wydziałem Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze mobilna stacja badająca jakość powietrza została przeniesiona z Gubina do Żagania. Bieżące dane pomiarowe można sprawdzić na stronie GIOŚ – tutaj. Należy odnaleźć na mapie Żagań, kliknąć i poczekać na szczegółowe dane dotyczące jakości powietrza w naszym mieście.

Mobilna stacja kontroli powietrza umieszczona została przy ul. Kochanowskiego 6 (przy kompleksie turystyczno-rekreacyjnym “Arena”). Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary tlenków azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen, etylobenzen, mp-ksylen, toluen), pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartych w nim benzo(a)pirenu B(a)P, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i ołowiu Pb.

Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.