Komunikat

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokument dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Żagań w pokoju nr 25 oraz na stronie internetowej w dniach od 17 styczna do 8 lutego 2022 roku.

Dokumenty dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Kolonia Laski w Żaganiu:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu

Uzasadnienie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu

Prognoza przyrodnicza

 

Dokumenty dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu

Projekt uchwały

prognoza przyrodnicza