Komunikat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu ogłasza nabór ofert na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
 2.  osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna, które nie są członkami rodziny⁎ osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

  1. zaświadczenie o niekaralności;
  2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

c) komunikatywność, empatia, życzliwość.

e) dyspozycyjność,

Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowane pisemne oświadczenia oraz list motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia, oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Warunki zatrudnienia

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie w trakcie realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022

 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana będzie w okresie od lutego 2022 r. do grudnia  2022 r.
 • praca na terenie Miasta Żagań (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb)
 • Czas trwania usług asystenta: usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3, pok. 19

Rozstrzygnięcie naboru przewidywane jest  w lutym 2022 r.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty aplikacyjne złożone w powyższym konkursie można odebrać w pok. 31 po zakończeniu procedury naboru do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3, 68-100 Żagań jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).
 4. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.
 3. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczenia kandydata na asystenta

Zakres czynności