Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2022 r.

Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych oraz transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych zdeponowanych na posesji.

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.

Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żagań w 2022 r. powinny złożyć w Urzędzie Miasta Żagań (Plac Słowiański 17), kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  • dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej własność kilku osób – zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty w powyższym zakresie lub zgoda wszystkich współwłaścicieli;
  • informacją o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
  • oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań pod nr tel. (68) 477 10 29.

 

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

 

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest