Komunikat

W nawiązaniu do art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 39 w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ogłoszeń Burmistrza Miasta Żagań z dnia 3 marca 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cichej w Żaganiu oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego zawiadamiam o wydłużeniu terminu wyłożenia projektów planów do 13 kwietnia.

 Projekty planów dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu, na stronie BIP oraz na stronie internetowej miasta Żagań.

Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. w sali nr 25:

– dla mpzp terenu przy ulicy Cichej w Żaganiu –  od godz. 0900 do godz. 1000,

– dla zmiany mpzp terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego–  od godz. 1000 do godz. 1100.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r.