Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XLVI sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 27 maja 2022 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 29.04.2022 r. oraz protokołu z XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 17.05.2022 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Sprawozdania z działalności:

– Żagańskiego Pałacu Kultury,

– Miejskiej Biblioteki Publicznej,

– Muzeum Obozów Jenieckich,

– Arena Żagań,

– Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

8. Uchwały:

a) zmieniająca Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2022 rok.

b) w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.

c) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Graniczna i Kożuchowska w Żaganiu.

d) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

e) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.