Z uwagi na rosnące znaczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, w celu zapewnienia czynnego udziału Ministerstwa Zdrowia w procesie decyzyjnym opartym o wiedzę naukową, 17 maja 2018 r. powołano Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego (zwany dalej Zespołem). Zespół jest organem doradczym, który m.in. zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnia wsparcie merytoryczne w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji Polski.

Jednym z efektów pracy Zespołu jest m.in. przygotowanie:

Ministerstwo Zdrowia zachęca do zapoznania się z dokumentem WHO oraz informuje, że pytania oraz sugestie w zakresie ochrony powietrza można kierować na specjalnie utworzony w tym celu adres mail: powietrze@mz.gov.pl

 

materiał nadesłany