ulica Skarbowa

Burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił dziś trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową przebudowę drogi Nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu” w formule „zaprojektuj  i wybuduj”. Przetarg dotyczy remontu 700-metrowego odcinka ulicy Skarbowej, stworzenia projektu inwestycji według określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wytycznych, zgodnie z obowiązującymi na tym obszarze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zalecaniami konserwatorskimi Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.133.2021 (mZag) z dnia 10.01.2022 r.

W związku z wąskim pasem drogowym, w celu realizacji założonych w projekcie elementów, niezbędne jest zastosowanie zapisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji Zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Ze względu na planowany tryb realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń konserwatorskich dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych zmian przy założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mógłby dotyczyć rodzaju nawierzchni (np.  bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew celem ulokowania ścieżki rowerowej.

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych oraz realizacji przedmiotu zamówienia.

Inwestycja jest  objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych.

Termin  elektronicznego składania ofert  został wyznaczony został do 20 lipca 2022 roku do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 20 lipca 2022 r. od godziny 12.00.

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/626cf1c5-865c-4b8b-8473-c5f64c2e2b24