Ogłoszenie

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 roku. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski składa się:

  • bezpośrednio w biurze podawczym Wydziału Świadczeń Społecznych w pokoju 134 Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawska 4 (tel. 68 477 10 84);
  • elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • za pośrednictwem poczty.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny tutaj

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi – węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 % węgla kamiennego – wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.