Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XLIX sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 26 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Żagań z dnia 29.06.2022 r. oraz protokołu z XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 07.07.2022 r.

4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

7. Informacja dotycząca przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2022/2023.

8. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2022 r.

9. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038.

c) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

d) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

f) w sprawie: nadania nazwy skweru na terenie miasta Żagań.

g) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta Żagań.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

i) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/194/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.

j) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

 

Równocześnie informujemy, że posiedzenia Komisji Stałych
Rady Miasta Żagań odbędą się w sierpniu w następujących terminach:

  • poniedziałek (22 sierpnia), godz. 16:00, w siedzibie spółki Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje, ul. Przyjaciół Żołnierza 21 – Komisja Gospodarki Miejskiej,
  • wtorek (23 sierpnia), godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Żagań – Komisja Oświaty i Kultury,
  • środa (24 sierpnia), godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Żagań – Komisja Budżetu i Finansów,
  • czwartek (25 sierpnia), godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Żagań – Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.