Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 28 października o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kryształowej odbędzie się LI sesja Rady Miasta Żagań.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Żagań z dnia 30.09.2022 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok:

1) podatku od nieruchomości,

2) opłaty za odpady komunalne.

  1. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

c) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

d) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa w Żaganiu.

f) w sprawie zmiany statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.

g) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

h) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” – obszar A w Żaganiu.

i) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu.

j) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta.

9.Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.