Uwaga komunikat

15 grudnia między godziną 12.00 a 12.30 w naszym mieście przeprowadzona zostanie próba syren alarmowych nadając sygnał akustyczny:

– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty

– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

Przypominamy, jak należy postępować w przypadku rzeczywistego ogłoszenia alarmu. Przede wszystkim należy przerwać wykonywane czynności, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, odciąć dopływ gazu, wygasić paleniska w piecach, kuchenkach i kominkach, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony, środki opatrunkowe, latarkę, koc, radio na baterie, telefon i ładowarkę. Należy pozamykać okna i drzwi, opuścić dom i udać się do punktów wskazanych przez obronę cywilną, sprawdzić czy o alarmie zostali poinformowani sąsiedzi.

W razie ogłoszenia alarmu o skażeniach podczas przemieszczania się należy zabezpieczyć drogi oddechowe, twarz, skórę, unikać kontaktu z pozostawionymi na zewnątrz przedmiotami

Na zewnątrz należy pomóc słabszym, chorym, niepełnosprawnym oraz podporządkować się poleceniom służb porządkowym obrony cywilnej. W schronie należy ściśle podporządkować się poleceniom służb porządkowych. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne (wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę  itp.)

Osoby przebywające /znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub w miejscu publicznym powinny przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży i udać się do najbliższego schronu, ukrycia.

Prowadzący pojazdy mechaniczne powinni się zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia.

Na wypadek alarmu lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami każda rodzina powinna mieć tak przygotowana piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby mogły stanowić ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji promieniotwórczych, środków trujących, niebezpiecznych dla zdrowia środków biologicznych. Należy uszczelnić okna i drzwi, szczeliny, otwory kominowe itp., zakleić klatki wentylacyjne, przygotować odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki na odpadki, lekarstwa, apteczka, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp., – sprzęt gaśniczy, koce, niezbędne przedmioty osobistego użytku oraz zastępcze oświetlenie

Po odwołaniu alarmu należy:

postępować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez służby ratownicze; ostrożnie opuścić schron lub ukrycie, omijając jednocześnie wszelkie podejrzane przedmioty (np. pojemniki, torby) oraz miejsca (np. kałuże, plamy nierozpoznanych substancji i zagłębienia terenu).