Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 24 lutego Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej o godzinie 10.00 odbędzie się LXI sesja Rady Miasta Żagań.   

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Żagań z dnia 27.01.2023 r. oraz protokołu z LX sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 16.02.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. Informacja o realizacji w 2022 r. stypendiów o charakterze socjalnym.
  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  9. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  10. Uchwały:

a) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żagań na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.

b) zmieniająca uchwałę Nr XXX/125/2021 Rady Miasta Żagań w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

c) w sprawie założenia cmentarza komunalnego przy ul. Granicznej w Żaganiu.

d) w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Żagań na lata 2022-2028”.

e) w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.