Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXV sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 25 maja 2023 roku o godz. 10:00 w sali Kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury.

 Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.04.2023 roku.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Sprawozdania z działalności Żagańskiego Pałacu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Obozów Jenieckich, spółki Arena Żagań oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  8. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023–2036,

c) w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2023,

d) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta,

f) w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2024 rok,

g) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim,

h) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w Żaganiu.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.