Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXVI sesja Rady Miasta Żagań zwołana zostanie 28 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta Żagań z dnia 25.05.2023 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 6. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
 7. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok

– opinie Komisji Stałych,

– wystąpienia mieszkańców,

– wystąpienia radnych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żagań wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żagań o statusie miejskim.
 4. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2022 rok.

15. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036,

c) zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/417/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

d) w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

e) w sprawie: wyrażania zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków,

f) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim,

g) w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

h) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

i) w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

j) zmieniająca uchwałę nr L/327/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 30.09.2022r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie sesji.