Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991)  pt. „Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców Miasta Żagań”, złożona przez Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary, na kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto.

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571), uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego o charakterze regionalnym, zamieszcza się ofertę Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań,
  • na stronie internetowej www.urzadmiasta.zagan.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać: osobiście w Urzędzie Miasta Żagań, Wydział Kultury, Sportu i Promocji, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, pokój nr 18; telefonicznie pod nr tel. 68 477 10 28 bądź na adres e-mail: k.komar@um.zagan.pl.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Statut organizacji

KRS