Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 31 sierpnia 2023 roku w sali Kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury o godzinie 10.00 rozpocznie się LXVII sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.06.2023 r.
 4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 7. Informacja dotycząca przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2023/2024.
 8. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2023 r.
 9. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036.

c) w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żagań.

d) w sprawie: darowizny nieruchomości komunalnych na cele publiczne.

e) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu.

f) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

g) zmieniająca uchwałę Nr XX/18/2012 Rady Miasta Żagań w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu.

h) zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2023 roku.

i) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

j) w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2023.

k) w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

l) w sprawie: wyrażania zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

m) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu.

n) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału Skarbowa, Mickiewicza.

o) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rynek, Ratuszowa.

p) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrekcji Żagańskiego Pałacu Kultury.

r) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

s) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

t) w sprawie podjęcia apelu do Burmistrza Miasta Żagania.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.