Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 27 września 2023 roku w sali Kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury o godzinie 10.00 rozpocznie się LXVIII sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miasta Żagań z dnia 31.08.2023 r.
4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
7. Uchwały:
a) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu.
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Porzeczkowa i Malinowa w Żaganiu.
c) w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim.
e) w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Żagań.
f) w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
g) w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
h) w sprawie wyborów ławników na kadencję w latach 2024 – 2027.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.