Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXIX sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 27 października 2023 r. o godz. 10:00 w sali Kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miasta Żagań z dnia 27.09.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/23.
  8. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

c) w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

d) w sprawie: wyrażania zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

e) zmieniająca Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2023 rok.

f) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.